Sport en Bewegen – Instrumenten

Sport en Bewegen – Instrumenten

Onderstaand staan diverse tools die hulp bieden om de sportieveling in de openbare ruimte in beeld te brengen. Deze tools zijn ingedeeld in verschillende categorieën zodat de tools effectiever ingezet kunnen worden op basis van de informatiewens.

WIE SPORTEN EN BEWEGEN IN DE OPENBARE RUIMTE?

Naam tool: NOC*NSF Sportdeelname index
Beschrijving tool
Het NOC*NSF laat IPSOS maandelijks de sportdeelname in Nederland peilen in de leeftijd van 5 tot 80 jaar. De Sportdeelname Index laat jou de ontwikkeling van de sportdeelname in Nederland zien vanuit de ongeorganiseerde, anders georganiseerde en georganiseerde sport.
Tool
Link hier.
Ervaringen
“Ik zou het inzetten om samen met onze opdrachtgever (gemeente) een index op te zetten. Interessant om te weten voor een gemeente waar extra aandacht nodig is.”
Voordelen
Eenvoudig in gebruik, breed en overzichtelijk, nuttige resultaten.

Naam tool: Sport op de kaart – Beweegnormen en wekelijkse sporters
Beschrijving tool
Op volksgezondheidenzorg.info wordt open data beschikbaar gesteld waaronder inzichten in de mate waarin voldaan is aan de beweegrichtlijnen per regio, gemeente en wijk en de wekelijkse sporters binnen deze gebieden. De gegevens hebben betrekking op inwoners van 19 jaar en ouder. Hier kan je specifiek in jouw gebiedsdeel bekijken welk aandeel van de inwoners voldoet aan de beweegrichtlijnen.
Tool
Link hier.
Ervaring
“Handige tool voor het opzetten van beweeginterventies.”
Voordelen
Overzichtelijk en concreet, makkelijk op te zoeken.

WAT DOET MEN VOOR SPORT EN BEWEGING IN DE OPENBARE RUIMTE?

Naam tool: Sport op de kaart – ongeorganiseerd sporten
Beschrijving tool
Op volksgezondheidenzorg.info wordt open data beschikbaar gesteld waaronder het aandeel inwoners van 19 jaar en ouder per gemeente dat de ongebonden sporten sportief wandelen, hardlopen en wielrennen beoefent alsmede het aandeel inwoners dat aan fitness doet. Zodoende kan je specifiek in jouw gebiedsdeel bekijken welke aandeel van de inwoners welke ongebonden sport beoefent.
Tool
Link hier.
Ervaring
“Alle ongeorganiseerde sporten zijn erin verwerkt en je kunt makkelijk conclusies trekken wat waar populair is.”
Voordelen
Makkelijk overzicht hoe het bewegen geregeld is.

Naam tool: Nationaal Sportonderzoek
Beschrijving tool
Het Mulier Instituut initieert sinds 2017 het Nationaal Sportonderzoek (NSO). Een kwantitatief vragenlijst onderzoek waarin onderwerpen centraal staan zoals i) actieve leefstijl, bewegen en gezondheid, ii) beweegdeterminanten, iii) sport en bewegen in de buurt en iv) sportbestedingen. Met deze tool kan de verkregen data worden bekeken en geanalyseerd en zijn de gebruikte vragenlijsten beschikbaar. Hiermee kan je als buurtsportcoach specifiekere kennis achterhalen en (delen van) de vragenlijst inzetten om vanuit een gerichte steekproef inzichten op te halen.
Tool
Link hier.
Ervaring
“Handige tool waarbij je brede inzichten krijgt voor het opzetten van een beweegvriendelijke omgeving.”
Voordelen
Eenvoudig in gebruik, veel informatie, onderbouwd.

Naam tool: SQUASH vragenlijst
Beschrijving tool
De SQUASH (Short QUestionnaire to ASsess Health enhancing physical activity) heeft als de doel lichamelijke activiteit te meten in lijn met de Beweegrichtlijnen die de Gezondheidsraad in 2017 uitgaf. Respondenten wordt gevraagd om vanuit een normale week in de afgelopen week de vragenlijst in te vullen. Hierbij wordt aandacht geschonken aan onder meer de invulling vrije tijd, woon/werk verkeer en andere lichamelijke activiteit. De vragenlijst kent een onderscheid tussen volwassenen en kinderen. De tool ondersteunt het afnemen van de vragenlijst en het analyseren en interpreteren van de data. Met deze tool is het mogelijk om in kaart te brengen hoeveel tijd mensen per week bewegen en sporten. De tool zou je bijvoorbeeld gericht in kunnen zetten om deze kernindicatoren voor een gebiedsdeel of wijk in kaart te brengen. Waar deze tool initieel bedoelt is voor onderzoekers lijkt het gericht toepassen van de vragenlijst bij te dragen aan een verkrijgen van een adequaat beeld vanuit een gestandaardiseerde vragenlijst.
Tool
Link hier.
Ervaring
“Wanneer er iets uitkomt, kun je gericht met een persoon aan de slag om meer te gaan bewegen en kijken waar er nog mogelijkheden zijn.”
Voordelen
Makkelijk in te vullen en uitgebreid.

Naam tool: Onderzoek wat ouderen (buiten) beweegt
Beschrijving tool
Deze vragenlijst kan ingezet worden om inzicht te verschaffen in hoe ouderen hun omgeving ervaren in relatie tot bewegen. De vragenlijst bestaat uit vragen over ziekte en gezondheid, beweeggedrag in de openbare ruimte, de fysieke omgeving en de sociale omgeving. Als buurtsportcoach kan je zelf of in samenwerking met andere professionals deze vragenlijst afnemen waarna je de data analyseert en interpreteert.
Tool
Link hier.

WAAROM DOET MEN WEL OF NIET AAN SPORT EN BEWEGING IN DE OPENBARE RUIMTE?

Naam tool: Wat drijft en belemmert mensen met een lagere deelname om te sporten en bewegen
Beschrijving tool
Vanuit een literatuuronderzoek en raadpleging van experts zijn door het RIVM belemmeringen en drijfveren in kaart gebracht bij doelgroepen die over het algemeen een lagere sport- en beweegdeelname kennen. Inzichten in deze belemmeringen en drijfveren kunnen per doelgroep opgehaald worden als in een totaal rapport. Je kan deze inzichten direct oppakken of gebruiken om bijvoorbeeld samen te voegen in een andere tool zoals het Waardepropositie canvas.
Tool:
Per doelgroep: Link hier.
Gehele rapport: Link hier.
Ervaring
“Je kunt aan de hand van dit rapport op een goede manier contact zoeken met mensen die weinig aan beweging doen.”
Voordelen
Er staan meteen drijfveren bij. En er staan tips bij waar je rekening mee moet houden.

Naam tool: Waardepropositie canvas
Beschrijving tool
Het Waardepropositie canvas is een tool waarmee inzicht verkregen kan worden in een doelgroep (klantsegment) en specifiek in kaart wordt gebracht wat de klanttaken, pijnpunten en voordelen zijn voor deze doelgroep. Dit kan met behulp van bestaande kennis, bronnenonderzoek en/of door in gesprek te gaan met de doelgroep. Wanneer dit Klantprofiel is opgesteld wordt in een Value map nagedacht hoe ingespeeld kan worden op de klanttaken en gezochte voordelen en hoe pijnpunten worden weggenomen. Voor een buurtsportcoach kan dit model enerzijds in beeld krijgen waarom en hoe een doelgroep de sport- en beweegdeelname kan verhogen en anderzijds hoe hier het sport- en beweegaanbod op afgestemd kan worden.
Tool:
Link hier.
Ervaring
“Wanneer jij je hier verder in wilt verdiepen is dit een mooie tool om te kijken of je alles ‘goed’ deed of dat je nog bepaalde dingen kunt aanpassen.”
Voordelen
Je leert er veel van. Stapsgewijs aan de slag met projecten.

HET ONTWIKKELEN VAN DE SPORT- EN BEWEEGAANBOD IN DE OPENBARE RUIMTE

Naam tool: Beweegcirkel
Beschrijving tool
De beweegcirkel helpt de buurtsportcoach om inzicht te krijgen in het huidige beweeggedrag van individuen, om vervolgens plannen te maken om meer te bewegen en dit ook vol te houden. De beweegcirkel is gebaseerd op gedragsmethodieken en -theorieën. De beweegcirkel is zowel fysiek als digitaal beschikbaar.
Tool:
Eerste link.
Tweede link.
Ervaring
“Ik zou de beweegcirkel gaan gebruiken om mensen meer te stimuleren om te bewegen en te kijken hoe ik vooral de niet-intrinsiek gemotiveerde mensen met een glimlach kan laten bewegen.”
Voordelen
Heldere schets van je cliënt. Eenvoudig te gebruiken door de verschillende stappen. Duidelijk, overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken.

Naam tool: Tipkaarten
Beschrijving tool
De tipkaarten helpen om kinderen en jongeren te bereiken en te binden aan sport- en beweegactiviteiten. De tipkaarten zijn met name geschikt voor jongeren die een mindere kans op sport- en beweegdeelname maken. Je kan deze tipkaarten als buurtsportcoach gebruiken om diepgaander inzicht te krijgen in deze doelgroep.
Tool:
Link hier.
Ervaring
“Ik zou dit instrument gebruiken om eens een andere benaderingsmanier te gebruiken bij kinderen.”
Voordelen
Makkelijk te gebruiken. Standaard werkwijze. Veel vragen die voor jou zijn gemaakt. Handig en klein om door te nemen.

Naam tool: Een wegwijzer voor professionals om ouderen te activeren om te bewegen
Beschrijving tool
Deze tool in de vorm van een wegwijzer biedt handvatten om als professional ouderen kunt uitnodigen en uitdagen om meer te bewegen.
Tool:
Link hier.
Ervaring
“Ik zou dit instrument gebruiken om een beeld te krijgen van het beweeggedrag van ouderen en te kijken hoe ik ouderen op welke manier dan ook kaan stimuleren om te bewegen.”
Voordelen
Goede informatie. Makkelijk in gebruik. Nuttige tips en handige voorbeelden van oefeningen, achtergrondinformatie.

Naam tool: Erkende sport- en beweeginterventies
Beschrijving tool
Wanneer je sport en bewegen wilt stimuleren wil je gebruik maken van aanpakken die in de praktijk reeds succesvol zijn gebleken. In deze tool staan sportinterventies en beweeginterventies beschreven per doelgroep en kan je je in deze interventies verdiepen.
Tool:
Link hier.

Naam tool: Space2Move Toolkit voor dagelijks bewegen
Beschrijving tool
De toolkit biedt oplossingen voor gemeenten om sport en bewegen in de openbare ruimte te stimuleren. De oplossingen hebben allen betrekking op de inrichting van de openbare ruimte en zijn beoordeeld op doel en doelgroep, rendement op bewegen en gezondheid en governance. Je kan hier als buurtsportcoach inspiratie en ideeën opdoen.
Tool:
Link hier.

SPORT EN BEWEGEN IN DE OPENBARE RUIMTE

Naam tool: Photovoice
Beschrijving tool
Photovoice is een participatieve actieonderzoeksmethode waarbij deelnemers aan de hand van een opdracht zelf als fotograaf aan de slag gaan. De kern van de methode is dat foto’s die de deelnemers maken, gebruikt worden als uitgangspunt voor een verdiepend gesprek tussen hen, de onderzoeker en eventueel beleidsmakers. De conclusies die daaruit komen staan aan de basis voor acties, die de deelnemers zelf uitvoeren.
Tool:
Link hier.

Naam tool: Dorpsdagboek
Beschrijving tool
Inspiratieboeken zijn boeken met blanco bladzijden waarop geschreven, getekend, geknutseld of geplakt kan worden. Het boek geeft de doelgroep de mogelijkheid én de uitdaging om samen breed te denken en creatief bezig te gaan.
Tool:
Eerste link.
Tweede link.

Naam tool: Vragenlijst beweegvriendelijker maken van de wijk
Beschrijving tool
Vragenlijst met 11 items waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat motivatoren en belemmeringen zijn om te sporten en bewegen. En wat de tevredenheid is van de wijk op het gebied van sport en bewegen, welke tips kunnen worden gegeven en welke activiteit de respondenten het liefste in de directe omgeving willen doen.
Tool:
Link hier.

Naam tool: Vragenlijst Sport, spel en bewegen in jouw omgeving
Beschrijving tool
Vragenlijst met 10 items voor de helft gericht op achtergrondvariabelen en sport- en beweeggedrag en vervolgens gericht op de tevredenheid van het openbaar sport en bewegen, wat van meerwaarde zou zijn, wensen t.a.v. sport en bewegen in de openbare ruimte.
Tool:
Link hier.

Naam tool: Vragenlijst inrichting openbare ruimte om te voldoen aan de behoefte om te sport en bewegen in de wijk
Beschrijving tool
Vragenlijst met 20 items grofweg opgedeeld in 2 secties. Sectie 1 gericht op achtergrondvariabelen, sport en beweeggedrag, motivatoren en belemmeringen. Sectie 2 gericht op de mening van respondenten ten aanzien van potentieel nieuw beweegplein en voorspelling van beweeggedrag t.a.v. dit plein.
Tool:
Link hier.

Naam tool: Ideeënkaart ‘Niks is te gek’
Beschrijving tool
volgt…
Tool:
Link hier.

Naam tool: Situatiekaart ‘Waar beweeg je?’
Beschrijving tool
volgt…
Tool:
Link hier.