5. Maak een Programma van Eisen

5. Maak een programma van eisen

In deze stap gaan we er vanuit dat bekend is op welke plek of in welke omgeving je aan de slag gaat. Deze stap helpt je om vanuit de analysefase naar de ontwerpfase te gaan. Je hebt in stap 5 de omgeving in kaart gebracht. Je weet meer over inwoners en mogelijk ook over hun wensen voor bewegen in de openbare ruimte, je weet hoe de omgeving eruit ziet, welke fysieke voorzieningen er zijn en welk sport, speel- en beweegaanbod er is. Je hebt stakeholders in beeld en ook gesproken. Je weet of er meekoppelkansen zijn en bij welk beleidsstuk of visie je aan kunt sluiten.  Misschien zijn er kaders of specifieke doelen die je mee hebt gekregen, of hebt opgehaald in je analysefase. Al deze informatie gebruik je straks om je ontwerp beter passend te maken.

Het resultaat van deze stap is een programma van eisen wat de basis vormt voor je ontwerp. Wanneer je niet zelf ontwerpt leg je dit Programma van Eisen voor aan de ontwerper, aannemer of leverancier die voor jou aan de slag gaan.

In je Programma van Eisen (en wensen) leg je in elk geval vast:

 • Welke wensen (potentiele) gebruikers hebben, zowel voor hardware als software! Bekijk hier hoe je deze wensen kunt ophalen. #link naar domein sport en bewegen – instrumenten – laatste onderdeel.
 • Welke wensen stakeholders hebben en welk aanbod zij hebben.
 • Wat kaders en randvoorwaarden zijn (bijvoorbeeld vanuit beleid, bestemmingsplan, beheer en onderhoud, hergebruik, handboek openbare ruimte,  etc.)
 • Bepaal de procedure tot keuze tot leverancier/hoofdaannemer en leg dit vast. Kijk goed of je de aanbestedingsregels van de gemeente moet opvolgen.
 • Of er sprake is van zelfwerkzaamheid. Zijn er bepaalde elementen die jullie als werkgroep zelf willen uitvoeren of die inwoners kunnen uitvoeren?
 • Of er lokale partijen zijn die delen van het ontwerp of de realisatie voor hun rekening nemen, bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring.
 • (wanneer er sprake is van) een specifiek budget voor uitvoering waarmee ontworpen moet worden.
 • Welke partijen betrokken dienen te worden in het ontwerpproces en op welke manier.

Tips bij het maken van een Programma van Eisen:

 • Wil je prioriteren in je programma van eisen? Dan is de MOSCOW methode een bruikbaar instrument. Uitleg over deze methode vind je bijvoorbeeld via deze link.
 • Wil je dat ontwerpers gebruik maken van werkzame elementen, ontwerpprincipes en/of erkende interventies? Maak dit dan expliciet kenbaar in je Programma van Eisen.
 • Leg je Programma van Eisen altijd voor aan je opdrachtgever, de initiatiefnemers en de stakeholders. Kunnen zij zich hierin vinden. Heb je nog zaken gemist?