3. Start je project

3. Start je project

Heb je een opdracht (vanuit je leiding gevende, of je organisatie, of vanuit een netwerk) om aan de slag te gaan me het creëren en realiseren van een beweegvriendelijke omgeving? Of hebben jullie besloten een kansrijk inwoners initiatief te faciliteren en ondersteunen en daarmee tot uitvoering te brengen? Dan kun je aan de slag met deze stap, het plan van aanpak en je project start up.

Dat kun je niet alleen. Vaak wordt projectmatig samengewerkt aan het ontwikkelen van een beweegvriendelijke plek of buurt. In een projectteam zitten dan een groep mensen die verschillende organisaties vertegenwoordigen). Je kunt ook werken in een netwerk, waarin twee of drie spelers de uitvoerende kern vormen en de contacten onderhouden met belangrijke stakeholders. En als je werkt vanuit een burgerinitiatief ziet je projectorganisatie er wellicht weer anders uit.

In deze stap helpen we je op weg met je projectorganisatie. Het resultaat van deze stap is een plan van aanpak voor je project.  

A. Wat staat er in een plan van aanpak BVO of BIOR?

 • Achtergrondinformatie bestaande uit de aanleiding van het project en/of een opdrachtomschrijving, relatie met andere projecten, koppeling met beleid, initiatiefnemers, afbakening van het project en daarmee ook het gebied/ de plek, de doelgroep etc.
 • Projectresultaten zoals de gezamenlijke doelstelling, het beoogde resultaat of tussenresultaten en verwachte effecten.
 • Projectactiviteiten met een planning; Wat gaan jullie doen en in welke volgorde en in welk tijdspad. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Denk aan de vervolgstappen van dit stappenplan, omgeving in kaart brengen, opstellen PvE, etc. Breng ook belangrijke beslismomenten in kaart.
 • Projectorganisatie met wie meewerken in dit project en vanuit welke organisatie. Wie heeft welke rol? Hoe zijn jullie georganiseerd? Welke stakeholders en inwoners worden betrokken in dit project? Hoe pakken jullie dat aan? Hoe nemen jullie beslissingen?
 • Financiering van het project. Welke kosten en baten zijn te verwachten? Waar komt het budget vandaan?
 • Risico’s die jullie mogelijk signaleren rondom dit project.

B.Wie in een projectgroep of netwerk?

Geen enkel project of proces is gelijk, dus overal zal de samenstelling van een projectgroep of netwerk anders zijn. Afhankelijk van jouw rol als buurtsportcoach, wordt je betrokken in een projectgroep, of neem je zelf het initiatief om een projectgroep bij elkaar te brengen.

Bedenk wie voor jouw project essentieel is. Wanneer je aan de slag gaat met het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving dan is iemand vanuit beheer en onderhoud en sport & bewegen essentieel in je team. Streef naar een goede en werkbare samenstelling. Denk ook aan een flexibele schil rondom je werkgroep of ga werken in een netwerk. We geven hieronder een overzicht van beleidsvelden en organisaties die mee kunnen doen in een projectgroep als je aan de slag gaat met een beweegvriendelijke omgeving.

Gemeentelijke organisatie

 • Buurtsportcoach (kan ook buiten gemeentelijke organisatie vallen, bijvoorbeeld welzijns stichting o.i.d.) / combinatiefunctionaris / beweegcoach / sportregisseur / …
 • Beleidsmedewerker sport/bewegen/spelen
 • Beleidsmedewerker gezondheid
 • Beleidsmedewerker welzijn/ sociaal domein
 • Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling
 • Beheerder openbare ruimte
 • Gebiedscoördinator / buurtregisseur / vertegenwoordiger wijkteam of gebiedsteam
 • Ontwerper (stedenbouwkundige, landschapsarchitect, ontwerper openbare ruimte)
 • Verkeerskundige / beleidsmedewerker mobiliteit
 • Groenspecialist of ecoloog
 • Beleidsmedewerker communicatie / inwonerparticipatie
 • Jurist
 • Wethouder (flexibele schil)
 • Toezicht / handhaving (BOA) (flexibele schil)

Organisaties buiten de gemeente

 • Vertegenwoordiger woningcorporatie
 • vertegenwoordiger projectontwikkelaar
 • Vertegenwoordiger ondernemers / lokale ondernemers vereniging
 • Externe proces adviseur / ontwerper
 • Vertegenwoordiger welzijns organisatie
 • Vertegenwoordiger van een school
 • Vertegenwoordiger van sportaanbieder of sportvereniging
 • Adviseur provinciale sportorganisatie of kenniscentrum (denk aan kennislab BIOR, etc.)
 • Vertegenwoordiger dorpsraad / wijkraad
 • Vertegenwoordiger buurthuis
 • Vertegenwoordiger (externe) financier
 • Vertegenwoordiger van een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld ouderen organisatie, vrijwilliger van woonzorg locatie, religieuze organisatie, ..)
 • Beheerder sportaccommodatie / sportpark
 • Beheerder groengebied (boswachter, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, etc.)
 • Vertegenwoordiger speeltuin vereniging / kinderboerderij

Tips voor je project start-up

 • Zorg dat je goed bespreekt wat jullie gezamenlijke opdracht is. Wat is de gezamenlijke uitdaging waar we voor staan? Bepaal vervolgens samen je doelstelling.
 • Bepaal wanneer jullie project succesvol is? Kun je succescriteria opstellen zodat je ook kunt monitoren tijdens het project en evalueren achteraf? Of wil je op een andere manier monitoren & evalueren?
 • Bekijk de tips voor het formuleren van doelen, in de beleidswijzer Sport & Bewegen van het Kenniscentrum Sport en Bewegen. (p. 36 van dit document)
 • Sluit (indien mogelijk) aan bij bestaand beleid. #link naar thema beleid, kennisclip beleidskader of overzicht elders in de omgeving.
 • Denk na over hoe je samen wilt werken. Wanneer en hoe komen we samen? Wie heeft welke rol in een overleg? Hoe communiceren we onderling? Hoe delen we documenten?
 • Bedenk bij het opstellen van je projectactiviteiten wie welke kwaliteiten heeft, wie welk netwerk of toegang heeft en wie wat leuk vindt als je taken gaat verdelen.
 • Blijf schakelen met je opdrachtgever en de initiatiefnemer van het project en bedenk hoe je dat wilt doen.
 • Houd aandacht voor communicatie en draagvlak in je project. Bedenk samen hoe je dit aanpakt. Bij wie wil je draagvlak creëren en behouden? Naar wie wil je communiceren en met welke middelen en media?
 • Betrek je inwoners in je werkgroep, houd dan rekening met het verschil tussen vrijwilligers en professionals in zo’n werkgroep.
 • Organiseer een flexibele schil om je werkgroep heen, of werk in een netwerk. Wie hoeft misschien niet in de werkgroep betrokken te zijn maar wil je zo nu en dan betrekken?
 • Heb je argumenten nodig om anderen te overtuigen van het nut of de noodzaak van een beweegvriendelijke omgeving? Bekijk dan eens dit artikel van TNO en het Kenniscentrum Sport & Bewegen ‘Iedereen heeft baat bij bewegen in de buurt’, op de website allesoversport.nl  

Praktijkvoorbeeld