Inwonersparticipatie – Instrumenten

Inwonerparticipatie – Instrumenten

Op deze pagina vind je een aantal praktisch, direct toepasbare instrumenten. Bij de tools vind je een symbool wat gearceerd is per trede die terug komt in de tool. Klik op de afbeelding van de site om naar de site toe te gaan.


KEUZEWIJZER E-TOOLS (movisie)

Een site van Movisie met een verzameling aan e-tools die je in kan zetten.

De Keuzewijzer e-tools 2.0 biedt een overzicht van goede tools die gemeenten kunnen inzetten om burgers online te betrekken bij beleid en besluitvorming. Burgers actief online betrekken bij beleid- en besluitvorming wordt een steeds normaler onderdeel van gemeentelijke participatietrajecten. Of het nu gaat om het informeren en raadplegen tijdens de ontwikkeling van beleid of het meebeslissen over de uitvoering van concrete plannen en projecten. Er bestaat een heel scala aan digitale middelen die hierbij behulpzaam zijn. Om gemeenten inzicht te bieden in de mogelijkheden bracht Movisie twee jaar geleden de Keuzewijzer e-tools uit. De keuzewijzer geeft gemeenten een overzicht van veelgebruikte digitale participatietools, hun toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van gemeenten die deze al gebruiken. De technologische ontwikkelingen gaan snel, evenals de inzichten in hoe online burgerparticipatie vorm kan krijgen. Daarom hebben we de keuzewijzer verrijkt, geactualiseerd en op onderdelen herzien. Met deze versie bieden we opnieuw een actueel overzicht dat gemeenten kan helpen bij het kiezen van een tool die past bij hun participatiedoelstellingen.

Bekijk de tool hier.


AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET (overheid)

Deze website biedt een aantal praktische hulpmiddelen rondom werken met de Omgevingswet. Als je een participatieproces organiseert, heb je baat bij ideeën voor werkvormen of aanpakken. Kijk bij participatie per fase om te zien welke vormen passen bij welk kerninstrument of doelgroep.

Bekijk de tool hier.


CHECKLIST OPZETTEN BURGERPARTICIPATIE (Pharos)

Deze checklist is speciaal ontwikkeld om u hierbij houvast te bieden bij het bereiken en betrekken van inwoners bij ontwikkeling en uitvoering van gezondheidsbeleid. De checklist bevat meerdere vragen. Deze geven snel de belangrijkste aandachtspunten weer bij het bereiken en betrekken van inwoners met een lage SES en/of migrantenachtergrond. Met de checklist kunt u uw eigen acties nalopen en nagaan of u voldoende aan deze aandachtspunten heeft gedacht.

Bekijk de tool hier.


OVERHEIDSPARTICIPATIE EN OMGEVINGSWET

(Coöperatie NederLandBovenWater)

Het gaat om gebiedsontwikkelingen voor en door de mensen die er wonen. Of die er werken. Particuliere gebiedsontwikkeling als een eigentijds vervolg op publieke, private en publiek-private gebiedsontwikkeling.

Bekijk de tool hier.


RIVM INSTRUMENTEN BURGERPARTICIPATIE

Burgerparticipatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden, van informeren, raadplegen en adviseren tot coproduceren en meebeslissen. Welke vorm van burgerparticipatie relevant is, hangt af van verschillende factoren, zoals het doel van burgerparticipatie, de mogelijkheden om een faciliterende rol aan te nemen, draagvlak binnen de eigen organisatie en de verwachte bijdrage van de burger.

Bekijk de tool hier.


TOOLBOX OVERHEIDSPARTICIPATIE & ORGANISATVERANDERING (democratic challenge)

Veel gemeenten in Nederland hebben de weg naar méér overheidsparticipatie ingeslagen. Als gemeente wil je steeds beter aansluiten bij de initiatieven die in de samenleving ontstaan. En dat vraagt om organisatie- en cultuurverandering. Maar hoe doe je dat als gemeente? De eerste stap zetten is vaak het moeilijkst.

Bekijk de tool hier.


PARTICIPATIEWIJZER (prodemos)

Deze website van ProDemos helpt u om te bepalen of burgerparticipatie (afwegingskader burgerparticipatie) in uw geval een goed idee is. Daarnaast kunt u gericht zoeken naar geschikte methoden (De Participatiewijzer) om burgerparticipatie vorm te geven.

Bekijk de tool hier.